តើ VIETNAMESE ជាភាសាពិបាកសម្រាប់រៀនមែនទេ?

អក្ខរក្រមវៀតណាមដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមព្យញ្ជនៈថា“ អក្សរភាសាជាតិ” គឺជាប្រព័ន្ធសរសេរទំនើបសម្រាប់ភាសាវៀតណាម។

អាន​បន្ថែម

ភាសាវៀតណាមសំរាប់ភាសាវៀតណាមនិងជនបរទេស - សំឡេងវៀតណាម - ផ្នែកទី ៤

ភាសាវៀតណាមគឺជាភាសាសំនៀងវាមានន័យថាការបន្លឺសំឡេងខុសៗគ្នាលើពាក្យណាមួយនឹងផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យនៃពាក្យនោះ។

អាន​បន្ថែម

ភាសា VIETNAMESE សំរាប់ភាសាវៀតណាមនិងជនបរទេស - ការសន្ទនា៖ ហ្គ្រេដ - ផ្នែកទី ៥

ចុច៖ ១៣៣ …បន្តសម្រាប់ផ្នែកទី ៤៖ ការសន្ទនា៖ ហ្គេតដេវីដគឺជានិស្សិតម្នាក់ដែលគាត់ទើបតែចូលរៀនថ្នាក់វៀតណាម។

អាន​បន្ថែម

ភាសា VIETNAMESE សំរាប់ភាសាវៀតណាមនិងជនបរទេស - ព្យញ្ជនៈវៀតណាម - ផ្នែកទី ៣

ព្យញ្ជនៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងភាសាវៀតណាមត្រូវបានរាយនៅខាងក្រោមក្នុងទ្រឹស្តីរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងការបញ្ចេញសំឡេងតាមសូរស័ព្ទទៅខាងស្តាំ។

អាន​បន្ថែម

ភាសាវៀតណាមសំរាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងជនបរទេស - សេចក្តីផ្តើម - ផ្នែកទី ១

ភាសាវៀតណាមគឺជាភាសាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រជាជនវៀតណាមហើយក៏ជាភាសាកំណើតរបស់ជនជាតិវៀតណាមផងដែរ។

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការសរសេរ VIETNAMESE - ផ្នែកទី ១

ការរចនានៃសញ្ញាវណ្ណយុត្តិនិងការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរលូនជាមួយអក្សរគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យការសរសេររបស់វៀតណាមច្បាស់និងអាចអានបាន។

អាន​បន្ថែម

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការសរសេរ VIETNAMESE - ផ្នែកទី ១

ការរចនានៃសញ្ញាវណ្ណយុត្តិនិងការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរលូនជាមួយអក្សរគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឱ្យការសរសេររបស់វៀតណាមច្បាស់និងអាចអានបាន។

អាន​បន្ថែម
en English
X